Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

Tin tức

Thứ sáu, 24/01/2020 - 02:50:10

Thông báo về kế hoạch thực tập môn học địa chất công trình

Thông báo về kế hoạch thực tập môn học địa chất công trình

Thực hiên theo kế hoạch đào tạo của nhà trường, khoa xây dựng xin thông báo về kế hoạch thực tập môn học địa chất công trình trong năm học 2014 – 2015 như  sau:

1. Thời gian và địa điểm sinh viên nghe phổ biến kế hoạch thực tập

Lớp

Thời gian

Địa điểm tập trung nghe

phổ biến kế hoạch thực tập

Lớp 1

 

15 giờ thứ  2 ngày 09/06/2014

Giảng đường  B 103 - ĐHDLHP

Chú ý: Sinh viên nào không đi tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập sẽ không được đi thực tập.

2. Địa điểm thực tập : Khu vực huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương và các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất xi măng, các công trình xây dựng thuộc huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương.

3. Thời gian thực tập, thời gian viết báo cáo và bảo vệ thực tập:

Lớp

Thời gian thực tập

Thời gian

viết báo cáo

Thời gian bảo vệ báo cáo TT

Lớp 1

7/07/2014 - 16/07/2014

17/07/2014-24/07/2014

25/07/2014

 

 

 

Hải Phòng, ngày ......... tháng 05 năm 2014

Khoa xây dựng

Gỉang viên  giảng dạy

 

 

 

Ths. Nguyễn Đình Đức

Truy cập: 2962 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.